­
×

සීනි භාවිතය අඩුකර නිරෝගීව සිටිමු

පර්යේෂණවලින් හෙලිවී ඇති පරිදි සීනි ශරීරය තුලදී මේදය බවට පත්වීම බොහෝ ලෙඩ රෝග ගණනාවකටම හේතු වේ. එම නිසා පෙර සැකසූ ආහාරවල (processed foods) අන්තර්ගත "සැඟවුණු" සීනි ඒවායේ ලේබල් මගින් හඳුනාගැනීම ඉතා වැදගත් වනු ඇත...

Site is Under Construction